One Brand One Sound

OKMS

s

 

 

ระบบสื่อความรู้ออนไลน์ – OKMS

เป็นรูปแบบการบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้เสมือนห้องสมุดจริง มีการบริการการยืม-คืน การบริการด้าน VDO ทำให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันมีกระแสการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แพร่หลาย เราจึงพัฒนารูปแบบการศึกษาหาความรู้จากบนหน้าจอทุกๆอุปกรณ์ (Tablet Smartphone Android และ IOS) ซึ่งในระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 

  • ระบบ E-Book Management

ระบบบริหารจัดการ และให้บริการสื่อ eBook โดยสามารถสร้าง eBook เข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการได้ ทุกระบบปฏิบัติการ และทุกอุปกรณ์จากการสร้างเพียงครั้งเดียว

สำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการข้อมูล eBook ต่างๆในระบบได้ ทั้งการจัดหวมดหมู่ ,การกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล eBook ,การกำหนดสิทธิ์การยืม eBook พร้อมรายงานสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดาย

 

  • ระบบ E-Stream Management

ระบบบริหารจัดการ และให้บริการสื่อ VDO ทั้งรูปแบบ Video On Demand และช่องสัญญาณหรือผังรายการผ่านช่องสัญญาณได้ เช่น User มีการเก็บบันทึก VDO หรือมีการซื้อลิขสิทธ์ VDO ต่างๆ ไว้มาใช้งาน เมื่อใช้ระบบตัวนี้ ลูกค้าสามารถทำ Content file VDO ต่างๆ ของตนเองที่มีอยู่เข้าไปในฐานข้อมูล เมื่อ Convert File ต่างๆ เข้าไปในฐานข้อมูล แอดมินก็สามารถที่จะนำ VDO ที่ Convert แล้วจัดเป็นหมวดหมู่ตามที่ต้องการได้ อาจจะจัดหมวดหมู่ตามชั้นเรียน หรือจัดหมวดหมู่ตามรูปแบบการเรียนรู้ได้ ผู้ใช้งานที่มีอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเข้าใช้งานวีดีโอโดยเลือกตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้  รูปแบบที่ 2 การจัดผังรายการของช่องสัญญาณตัวเอง เราจะมีการ Set ช่องสัญญาณไว้ให้ 1 ช่อง Admin สามารถทำ Content ที่นำไปจัดหมวดหมู่เมื่อสักครู่นี้มาสร้างเป็นรายการเหมือน TV 3,5,7,9 ได้ โดยร้อยเรียงให้เป็น Play list ซึ่งผู้ใช้งานก็สามารถเข้ามาดูผ่านช่องสัญญาณตัวเองได้ แต่ ไม่สามารถเลือกข้ามดูรายการได้

 

  • ระบบ E-Valuate Management

ระบบที่ใช้สำหรับประเมินวัดผลความรู้ของผู้ใช้งานที่ได้ทำการเรียนรู้ ตามกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ที่ถูกวางไว้ โดยผู้สร้างเป้าหมายสามารถกำหนด eBook และ VDO ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเป้าหมายนั้นๆจากระบบได้ พร้อมทั้งสามารถกำหนดผู้ที่ต้องทำการประเมินได้ โดยระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อสอบ ผลการสอบประเมิน ประวัติการใช้งาน eBook และ VDO ตามกลุ่มเป้าหมาย พร้อมออกรายงานสรุปผลรูปแบบต่างๆ และเก็บผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ให้ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ต่อไป

 

 

 

 infostream  d-maintenence  darim  nitrous suite
 stracat  okms  qrisk  secure drive