One Brand One Sound

Nitrous Showroom Enterprise

Showroom_300x168

โปรแกรมใช้ควบคุมการขายรถยนต์ (โชว์รูม) โดยเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (Prospect) และทำการเสนอขายไปยังลูกค้าเป้าหมาย เมื่อลูกค้าได้สั่งซื้อรถยนต์ตามที่เสนอราคาระบบจะทำการจองและตัดสต๊อกรถยนต์ที่มีอยู่ และยังสามารถจองรถยนต์ที่ยังไม่มีในสต๊อกเพื่อที่จะได้สั่งซื้อไปยังบริษัทแม่เข้ามาในสต๊อก ระบบจะแสดงรายละเอีดยรถยนต์รวมไปถึงสีภายใน สีภายนอก เลขที่ตัวถัง เลขแชสซี ประกอบไปด้วย

ระบบ CRM (Customer Relation Marketing)

ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มยอดการขายด้วยกระบวนการเสนอขาย และจะสร้างความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้าด้วยกระบวนการบริการภายหลังการขาย

1. กระบวนการเสนอขาย (Pre Sale process) จัดให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบมีลำดับขั้นตอนแผนงานชัดเจน เพื่อให้ง่ายในการติดตามการขาย และนำเอาความชำนาญที่มีอยู่ของนักขายมาจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงและสามารถที่จะทำให้สร้างนักขายใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถดึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ เช่นข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขายในทีม สามารถค้นหาการเสนอขายที่มีสัญญานการปิดการขายมาประชุมตัดสินใจ
2. กระบวนการหลังการขาย (After Sale process) ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรถที่ซื้อไป โดยใช้ข้อซักถามที่ได้กำหนดไว้ให้กับพนักงานขายเพื่อนำมาบันทึกเข้าข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์เป็นรายงานให้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ มีระบบที่จัดเก็บคำร้องเรียนต่างๆ พร้อมการบันทึกการติดตามเรื่องที่รับแจ้ง
3. สอบถามข้อมูลลูกค้า (Customer Information) แหล่งที่รวมข้อมูลของลูกค้าทุกด้านเพื่อให้พนักงานรับเรื่องได้ใช้เป็นข้อมูลในการพูดคุยกับลูกค้า ประกอบไปด้วยข้อมูลการเสนอขาย ข้อมูลการซื้อสินค้า ข้อมูลรายการร้องเรียนต่างๆที่มี ประวัติการซ่อมรถ และบันทึกเพิ่มเติมเรื่องที่ต้องติดตามให้กับลูกค้า

ระบบ Test drive

เก็บข้อมูลรถที่ใช้ให้ลูกค้าทดลองขับ โดยที่สามารถจองรถโดยพนักงาน เมื่อนำรถไปทดลองแล้วพนักงานสามารถนำผลที่ได้มาบันทึกไว้เพื่อเก็บเป็นสถิติรายงานผู้บริหาร และ นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลอื่นๆ ของรถได้อีกเช่น น้ำมันที่ใช้ไป ประวัติการทดลองขับ สถานะปัจจุบันของรถ

ระบบขายรถและสินค้าโชว์รูม

ระบบจะทำการควบคุมการขายรถยนต์ โดยเชื่อมต่อจากระบบเสนอขาย เมื่อลูกค้าได้สั่งซื้อรถตามที่เสนอราคาระบบจะทำการจองรถ และตัดสต๊อกรถที่มีอยู่ และยังสามารถจองรถที่ไม่มีในสต๊อกเพื่อที่จะได้สั่งซื้อไปยังบริษัทแม่เพื่อรับเข้ามาในสต๊อก ระบบจะแสดงรายละเอียดรถยนต์ รวมไปถึงสีภายในสีภายนอก เลขตัวถัง

ระบบสต๊อกรถยนต์

ควบคุมการเบิกจ่ายรถ นำรถไปปรับแต่ง จัดการสถานที่จอดรถ และสถานะรถ

ระบบทุนรถยนต์

บันทึกรายการทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่อยู่ในสต๊อกก่อนที่รถจะถูกขายออกไป

ระบบป้ายแดง

จัดเก็บข้อมูลป้ายแดง และควบคุมการใช้งานป้ายแดง

 ระบบสต๊อกสินค้าโชว์รูม

ใช้ควบคุมสินค้าของโชว์รูม เช่น อุปกรณ์ตกแต่ง

ระบบรายจ่ายทั่วไปโชว์รูม

รายการค่าใช้จ่ายของแผนกโชว์รูม เพื่อควบคุมรายจ่ายให้สอดคล้องกับด้านการเงิน

ระบบลูกหนี้โชว์รูม

ควบคุม ติดตามอายุลูกหนี้ค้างชำระ เพื่อกำหนดนัดวางบิล รับเงิน

ระบบเจ้าหนี้โชว์รูม

ควบคุม ติดตามอายุเจ้าหนี้กับยอดซื้อเครดิต เพื่อบริหารการจ่ายเงินจากการซื้อรถ

ระบบควบคุมเช็ค

ควบคุมเช็ค บันทึกสถานะเช็ครับ เช็คจ่าย ปรับปรุงบัญชีธนาคาร กระทบกระแสเงินสด

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีไม่ถึงกำหนด

 ระบบรักษาความปลอดภัย

ควบคุมการเข้าใช้งานโปรแกรม กำหนดสิทธิการเปิดโปรแกรม การตรวจสอบการเข้าใช้งาน

 infostream  d-maintenence  darim  nitrous suite
 stracat  okms  qrisk  secure drive