One Brand One Sound

D-Maintenance

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

DM
เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ในการผลิต ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญและส่วนใหญ่เป็นของรายการในงบดุลทั้งหมดของบริษัทที่มีธุรกิจผลิตสินค้าออกมาขายอีกทั้ง “ค่าซ่อมบำรุง” ยังเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้า นั่นหมายถึงหากเราสามารถบริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำที่สุด เราก็จะสามารถลดต้นทุนของสินค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

      D-maintenance เป็นซอฟต์แวร์ CMMS (Computerized Maintenance Management System) ที่ถูกออกแบบและพัฒนา เพื่อให้ทีมงานบำรุงรักษาสามารถบริหารจัดการงานบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูล (Data Content) ไปใช้งานด้านการวางแผนได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วยด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม และอื่นๆ  โดยออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายในรูปแบบ Web-based application และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ไร้สาย เช่น PC, โทรศัพท์มือถือ, tablet เป็นต้น
คุณสมบัติของโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร (D-Maintenance)
• สามารถจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเครื่องจักรพร้อมรูป, ข้อมูลทะเบียนอะไหล่/เครื่องมือพร้อมรูป และสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างไม่จำกัด
• ระบบเป็น Web Application สามารถใช้งานผ่านระบบ Internet or Intranet ผ่าน Browser ได้หลากหลาย เช่น Fire Fox, Chrome, Safari, Opera
• สามารถกำหนด Work Flow ช่วยจัดลำดับขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับธุรกิจหรือการทำงานของแต่ละหน่วยงาน
• สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักร
• สามารถเก็บประวัติการเบิกจ่ายอะไหล่
• สามารถแนบรูปภาพประกอบในแต่ละ Work Order ได้
• สามารถกำหนดค่า min, max ให้กับอะไหล่ได้ กรณีอะไหล่ต่ำกว่าเกณฑ์จะมีการแจ้งเตือน
• สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละงานซ่อม ทั้งค่าแรงคน ค่าวัสดุ ค่าเครื่องมือ และค่าผู้รับเหมา
• สามารถกำหนดรหัสผ่าน และควบคุมการเข้าถึงฟังก์ชั่นการใช้งานของแต่ละผู้ใช้ได้
• สามารถค้นหาข้อมูล และการดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทำได้ง่ายและรวดเร็ว
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบรายงานได้อย่างรวดเร็ว
• สามารถพิมพ์รายงานออกได้ทันทีในรูปแบบ Word, Excel, PDF
• สามารถใช้ระบบได้กับอุปกรณ์พกพา เช่น Mobile Phone, Tablet , Smart Phone เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร (D-Maintenance)
• วิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ สำหรับการบริหารอะไหล่อย่างเหมาะสม
• วิเคราะห์และกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อหาต้นทุนของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
• เสนอแนะและติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อหาจุดคุ้มทุนของการดำเนินการซ่อม
• เป็นเครื่องมือในการกำหนดกำลังคน ให้ได้อย่างเหมาะสมกับงานซ่อมที่เกิดขึ้น
• เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการวางแผนด้านงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปี
• สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมากในทะเบียนข้อมูล รวมถึงประวัติการซ่อมบำรุง
• การค้นหาข้อมูลและการดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทำได้ง่ายและรวดเร็ว
• ทำให้กระบวนการควบคุมกิจการงานบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น
• ช่วยในการสั่งงานได้ง่ายขึ้น เก็บข้อมูลป้อนกลับเมื่องานเสร็จ เพื่อเป็นประวัติการซ่อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ได้
• เพื่อให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ เช่น ISO9000 , TPM เป็นต้น
Download Brochures : Brochures – dMaintenance
 เข้าสู่ระบบซ่อมบำรุง  สรุปงานซ่อมบำรุง
 รายงานซ่อมบำรุง
 infostream  d-maintenence  darim  nitrous suite
 stracat  okms  qrisk  secure drive