One Brand One Sound

Activity

สัมมนา1

       Virtual Studio ระบบการสร้างฉากในห้องถ่ายทำรายการเสมือนจริง โดยใช้เทคนิคแบบฉาก 3 มิติ ซ้อนเข้าไปเป็นฉากหลังให้กับผู้ผลิตสื่อวิดีโอหรือถ่ายทำรายการสามารถสร้างฉากใหม่ๆหรือปรับแต่งฉากที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยตามสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการถ่ายทำรายการแบบเดิม ที่มีการสร้างฉากจริงนั้น จะมีต้นทุนในการสร้าง, ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและการรื้อถอนที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีข้อจำกัดทางด้านการแสดงข้อมูล ไม่สามารถปรับแต่งรูปแบบฉากใหม่ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดึงดูดผู้ชมได้ โดยทาง บริษัท อินโฟ ฟอรั่ม จัดสัมมนาขึ้น ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาและห้องประชุมพาขวัญ (โรงแรมขวัญมอ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านมา

 

 

ภาพงานสัมมนา Virtual Studio ระบบการสร้างฉากในห้องถ่ายทำรายการเสมือนจริง

ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา

 IMG_1444  IMG_1431
 IMG_1428  IMG_1427

 

 
 
ภาพงานสัมมนา Virtual Studio ระบบการสร้างฉากในห้องถ่ายทำรายการเสมือนจริง

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารขวัญมอ ห้องประชุมพาขวัญ (โรงแรมขวัญมอ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 IMG_1551  IMG_1486
 IMG_1520  IMG_1512

foot

 

 

 infostream  d-maintenence  darim  nitrous suite
 stracat  okms  qrisk  secure drive